Mid-Reading Lenses เลนส์สำหรับระยะใกล้ และ ระยะกลาง

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำงานระยะใกล้ และ ระยะกลางเลนส์
  • ออกแบบให้สามารถมองได้กว้าง และ ลึกกว่าเลนส์อ่านหนังสือทั่วไป ออกแบบให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับการใช้งานคำนวณการลดทอนค่าสายตาให้เหมาะสมกับระยะคอมพิวเตอร์

ให้ความสมดุลของการมองภาพสองตาที่เหนือกว่า

รีวิวเลนส์โฮย่า Add Power