คุณวชิระ อายุ 34 ปี อยากป้องกันดวงตาจากแสงสีฟ้าเพราะเล่นโทรศัพท์บ่อย

ค่าสายตา
R 0.00 -0.25 x75
L 0.00 -0.25 x 115